Overig

Kort vindt u hier standpunten over een aantal onderwerpen.

Parkeren
We vinden het belangrijk dat bewoners hun auto’s kunnen blijven parkeren, ook bij nieuwbouwwoningen. We willen dat de ruimte slimmer benut wordt, door middel van ondergrondse parkeerplaatsen en een andere indeling.

Treinstation
We zien in Amstelveen geen noodzaak voor een treinstation. Het is wel ontzettend belangrijk dat het openbaar vervoer in en rond Amstelveen op niveau blijft en daar zullen wij ons sterk voor maken.

Boa’s
Wij willen inzetten op meer wijkagenten met meer bevoegdheden en niet meer boa’s.

Woningoverlast in flats
Goed voor Amstelveen vindt het belangrijk dat (buren)overlast wordt aangepakt. De gemeente zal waar nodig verantwoordelijke eigenaren aanspreken (bijvoorbeeld woningcorporaties) aanspreken en waar nodig zelf bijspringen.

Vuurwerk na corona
Goed voor Amstelveen wil geen volledig verbod op vuurwerk. Wél willen we in verband met gezondheid, milieu en dierenwelzijn dat knalvuurwerk wordt verboden. We zijn voorstander van centrale vuurwerkshows.

Coffeeshops
Goed voor Amstelveen vindt een gezonde levensstijl belangrijk. Softdrugsgebruik willen we niet stimuleren, we willen echter evenmin dat het in de illegaliteit belandt. Wij geloven dat er geen behoefte bestaat aan een extra coffeeshop in Amstelveen, maar we zullen er niet voor gaan liggen. Een nieuwe coffeeshop zal sowieso niet voor overlast mogen zorgen en niet in de buurt moeten liggen van o.a. scholen.

Lachgas
Wij zijn tegen het recreatief gebruik van lachgas, en willen de jeugd hiertegen beschermen.

Nieuwbouwwoningen
We vinden het belangrijk dat er woningen bijgebouwd worden, maar zijn tegen verdere verdichting. Door het verdichten van de stad komt het voorzieningenniveau onder druk te staan en dat komt niet ten goede aan de leefbaarheid.

Hoogbouw
We zijn geen grote voorstander van hoogbouw, maar het kan eventueel een mogelijkheid zijn, afhankelijk van de locatie, omgeving en wijk. In het kader van de nieuwe Omgevingswet moeten burgers hierbij betrokken worden.

Statushouders en voorrang op sociale huurwoningen
Wij vinden goede opvang van statushouders belangrijk, maar vinden ook dat het beperkte aanbod van sociale huurwoningen ten goede moet komen aan de Amstelveense inwoners.

Milieu- en klimaatmaatregelen
Goed voor Amstelveen strijdt voor een beter milieu en klimaat. We willen tegelijkertijd zoveel mogelijk voorkomen dat de lokale lasten voor Amstelveners omhoog gaan.

Beneluxbaan
Fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot moeten verminderen. Inwoners rondom de Beneluxbaan klagen al langer over de geluidshinder en de luchtkwaliteit. Wij zijn voorstander van 50 km per uur.

Gasvoorziening woningen
Goed voor Amstelveen is er niet voor om alle oudere Amstelveense woningen zo snel mogelijk verplicht van het gas te halen. We willen wachten op duurzame en succesvolle alternatieven en we willen de gasleidingen behouden in verband met toekomstige ontwikkelingen waterstof. Nieuwbouwwoningen worden al gebouwd zonder gasaansluiting.

Subsidies verduurzamen huis voor minder draagkrachtigen
Voor minder draagkrachtigen die hun huis willen verduurzamen moet een groter subsidiebudget beschikbaar worden gesteld.

Luchtkwaliteit
Goed voor Amstelveen vindt het belangrijk om te werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit van Amstelveen. We willen dit o.a. doen door het verder stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fiets. We geloven niet dat de voordelen van een milieuzone opwegen tegen de nadelen.

Beneluxbaan
Fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot moeten verminderen. Inwoners rondom de Beneluxbaan klagen al langer over de geluidshinder en de luchtkwaliteit. Wij zijn voorstander van 50 km per uur.

Bekostiging jeugdzorg
Wanneer er financiële tekorten ontstaan bij jeugdzorg, dient de rijksoverheid deze tekorten op te vullen.

Eigen bijdrage WMO
We zijn tegen een eigen bijdrage voor de WMO, zodat er geen financiële drempels bestaan voor deze zorg.

OZB
In principe willen we niet dat de lokale lasten verhoogd worden. Een inflatiecorrectie op de OZB is wel mogelijk.

Toeristenbelasting
We zien geen reden om de toeristenbelasting te verhogen. Echter, wanneer de gemeente extra middelen nodig heeft, zien we dit als een van de opties om het inkomen van de gemeente te vergroten.

Toerisme
Toerisme is goed voor de lokale economie. Het moet niet leiden tot overlast voor de lokale bevolking.

Amsterdamse Bos
In de coronaperiode is het duidelijk drukker geworden in het bos. Wij vinden het onwenselijk dat het nog drukker wordt terwijl er ons inziens al voldoende sport- recreatieaanbod is.

Lokale referenda
Wij vinden participatie vooraf aan besluitvorming een belangrijk middel. Voor zwaarwegende beslissingen die invloed hebben op de totale bevolking van Amstelveen moet een raadgevend referendum mogelijk zijn. Als laatste redmiddel een correctief referendum.

Groenbudget wijken
Alle wijken zouden een groenbudget moeten krijgen waarmee verbinding, creativiteit en wijkidentiteit wordt bevorderd.

Handhaving van o.a. coronamaatregelen
In eerste instantie hebben burgers en ondernemers een eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van maatregelen. Handhaving dient niet streng, maar redelijk en billijk toegepast te worden waarbij de menselijke maat centraal staat. Het is niet de taak van de gemeente om te zorgen dat meer burgers zich laten vaccineren.